Oferta

previous arrow
next arrow
Slider

OFERTA

Projekty robót i dokumentacje geologiczno-inżynierskie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463) dla obiektów III kategorii geotechnicznej w każdych warunkach gruntowych, dla wszystkich kategorii geotechnicznych w skomplikowanych warunkach gruntowych oraz II kategorii geotechnicznej w złożonych warunkach gruntowych konieczne jest wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku.

Z powyższego wynika, że jeśli projektuje się niewielki dom jednorodzinny, przykładowo na terenie zagrożonym deformacjami nieciągłymi (pustki pogórnicze, kras, uskoki), to należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską oraz uzyskać jej zatwierdzenie przez odpowiedni organ administracji geologicznej.

Przed przystąpieniem do wykonywania otworów geologiczno-inżynierskich konieczne jest opracowanie projektu robót. Projekt robót geologicznych to dokument, który stanowi podstawę wykonania przyszłych prac.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska stanowi połączenie wszystkich zebranych, przetworzonych, przeanalizowanych, ocenionych i zinterpretowanych wyników badań uzyskanych na podstawie prac geologicznych. Jest ona najbardziej rozwiniętym dokumentem opracowywanym na cele określenia warunków gruntowo-wodnych przed projektowaną budową. Zarówno projekt robót jak i dokumentacja geologiczno-inżynierska podlega zatwierdzeniu oraz archiwizacji przez odpowiedni organ administracji geologicznej.

CZY WIESZ ŻE?

Większość dokumentów tworzonych na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych (opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża oraz dokumentacja geologiczno-inżynierska) jest zwykle opracowywana na etapie projektu budowlanego. Dlatego też zaleca się wykonanie przed zakupem działki lub budową dużych inwestycji wstępnych badań pozwalających uzyskać uogólnione informacje na temat warunków gruntowo-wodnych danego terenu inwestycji. W ten sposób uniknąć można zakupu działki wymagającej kosztownych odwodnień, wzmocnień podłoża gruntowego lub posadowienia pośredniego (np. pale lub studnie) w związku z występowaniem m.in. w poziomie posadowienia poziomu wód gruntowych, gruntów słabonośnych lub antropogenicznych nasypów niekontrolowanych. Taki dokument jest również niezwykle przydatny podczas dalszych badań.

Dokumentacje badań podłoża gruntowego

Opracowuje się ją dla budynków I kategorii geotechnicznej w złożonych warunkach gruntowych oraz II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Jest dokumentem zawierającym wyniki badań polowych i laboratoryjnych zestawionych w mierzone i wyprowadzone wartości parametrów geotechnicznych. Dokumentacja badań podłoża nie podlega zatwierdzeniu przez odpowiedni organ administracji samorządowej. Do dokumentacji badań podłoża gruntowego konieczne jest dołączenie projektu geotechnicznego.

Opinie geotechniczne

Opinia geotechniczna stanowi podstawę do projektowania dla pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Dokument ten nie podlega zatwierdzeniu przez odpowiedni organ administracji samorządowej.

Raporty i sprawozdania

W ramach oferty firmy Geodev znajdują się także raporty i sprawozdania z badań geotechnicznych.

Dozór robót geologicznych oraz nadzór geotechniczny budowy

Firma Geodev oferuje wszelkie usługi dozoru robót geologicznych oraz nadzór geotechniczny budowy.

Wykonywanie badań środowiskowych w celu oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Ciężki przemysł, składowiska odpadów przemysłowych i komunalnych, eksploatacja rud pierwiastków metali ciężkich oraz ich składowiska, spaliny i oleje samochodowe, sztuczne nawozy. Co je łączy? Generują one potencjalne skażenie gleb i gruntów, negatywnie wpływając na otaczające środowisko, w tym na zdrowie i życie człowieka. Skażenia zakłócają wegetację roślin lub całkowicie ją uniemożliwiają, a także mogą poprzez erozję chemiczną negatywnie wpływać na konstrukcje budynków.

Do tej pory większość społeczeństwa interesowała się zanieczyszczeniem powietrza w postaci smogu, ale mało kto był świadomy zagrożenia jakie stanowi zanieczyszczona gleba. Wraz z rozwojem świadomości na temat skażeń gruntów i gleb, firma Geodev wychodzi naprzeciw nowym trendom i współpracuje z najlepszymi akredytowanymi laboratoriami, które posiadają niezbędne zaplecze do wykonywania usług związanych z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi.

Badania polowe

W ramach badań polowych firma Geodev oferuje wiercenia otworów geologiczno-inżynierskich oraz geotechnicznych, sondowania dynamiczne DPL, DPH oraz DPSH, a także sondowania statyczne CPT.

GIS

W trakcie opracowywania opinii i dokumentacji wykorzystywane są m.in. programy GeoStar, CAD oraz GIS. W szczególności Systemy Informacji Geograficznej (GIS), w dobie rozwoju geoinformatyki, przynoszą szczególne korzyści w interpretacji uzyskanych danych, a możliwość przedstawienia ich w postaci warstw stanowi nieodzowny, charakterystyczny dla Geodev element opracowań.